Naslovnica Crna Kronika Otkrivaju se detalji: Preplašena djevojčica pobjegla u ambulantu od misteriozne žene

Otkrivaju se detalji: Preplašena djevojčica pobjegla u ambulantu od misteriozne žene

Po­li­ci­ji u Ba­nja­ Lu­ci danas je pri­jav­lje­no da je mis­te­rio­zna žena u banjalučkom na­se­lju La­uš po­ku­ša­la uvjeriti dje­vojčicu da uđe u njen automobil nu­deći joj slat­ki­še.

Sugovornica “Nezavisnih“, bliska obitelji ove djevojčice, rekla nam je da se sve događalo nedaleko od lokalne ambulante, u koju je djevojčica pobjegla od nepoznate žene.

“U pitanju je dvanaestogodišnja djevojčica, učenica Osnovne škole ‘Sveti Sava’ na Laušu. Majka ju je nakratko kako bi nešto obavila ostavila kod ambulante. Potom su je nazvale žene iz ambulante, jer se curica uplašila i utrčala unutra, a zatim im zatražila da joj pozovu majku”, ističe sugovornica.

Po njenim riječima, majka je ubrzo došla u ambulantu, a odmah su o svemu obavijestili i policiju.

“Dali smo opis te žene, onoliko koliko je djevojčica uspjela zapamtiti. Imala je crnu kosu, bijelu kapu i bijelu majicu. Bila je u BMW-u tamnije boje”, ističe sugovornica “Nezavisnih” te dodaje da djevojčica, u svoj toj brzini, nije uspjela zapamtiti registarske oznake vozila.

Ka­ko je pot­vrđeno “Ne­za­vi­snim”, ba­nja­lučkoj po­li­ci­ji ovaj slučaj oko 12 sati pri­ja­vi­la je maj­ka dje­vojčice, pa su po­li­caj­ci oti­šli na te­ren.

U Ka­rađorđevoj uli­ci na La­ušu u pe­tak oko 13 sati pri­mi­je­ti­li smo po­li­cij­sku pa­tro­lu, a ra­dni­ci u okol­nim obje­kti­ma is­pričali su da ne zna­ju zbog čega su po­li­caj­ci tu.

“Ne­mam poj­ma o čemu se ra­di, ma­da sam i ja pri­mi­je­ti­la po­li­caj­ce ka­ko ho­da­ju ovu­da. Ni­ti mi je tko šta pričao o toj na­vo­dnoj ženi, ni­ti sam ima­la vre­me­na da se ra­spi­tu­jem”, re­kla je je­dna ra­dni­ca.

U pri­ja­vi policiji je na­ve­de­no da je mlađa žena dje­vojčici, ko­ja je tihtrenbutaka bila sama, re­kla: “Dođi, imam sva­ka­kvih slat­ki­ša za te­be”, nakon čega je dje­vojčica po­bje­gla, dok je ta žena oti­šla pre­ma gra­du.

Ka­ko “Ne­za­vi­sne” sa­zna­ju od oso­blja Osno­vne ško­le “Sve­ti Sa­va” na La­ušu, ovaj slučaj ni­tko im ni­je pri­ja­vio.